Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh tay

(bấm trên hình để xem rõ hơn)

A-Vuốt huyệt cánh tay :

Kinh Tâm : Vuốt từ Thiếu Hải đến Thần Môn 18 lần

Kinh Tiểu Trường : Vuốt từ Uyển Cốt đến Tiểu Hải 18 lần

Kinh Tâm Bào : Vuốt từ Khúc Trạch đến Đại Lăng 18 lần

Kinh Tam Tiêu : Vuốt từ Dương Trì đến Thiên Tĩnh 18 lần

Kinh Phế : Vuốt từ Xích Trạch đến Thái Uyên 18 lần

Kinh Đại Trường : Vuốt từ Dương Khê đ ến Khúc Trì 18 lần.

B-Vuốt huyệt bàn tay :

Kinh Tâm : Vuốt từ Thần Môn đến Thiếu Xung 18 lần

Kinh Tiểu Trường : Vuốt từ Thiếu Trạch đến Uyển Cốt 18 lần

Kinh Tiểu Trường : Vuốt từ Đại Lăng đến Trung Xung 18 lần

Kinh Tam Tiêu : Vuốt từ Quan Xung đến Dương Trì 18 lần.

Kinh Phế : Vuốt từ Thái Uyên đến Thiếu Thương 18 lần

Kinh Đại Trường : Vuốt từ Thương Dương đến Dương Khê 18 lần.